Wet- en regelgeving

Clientenrechten
Als u de hulp inschakelt van een psycholoog of andere deskundige vertrouwt u zich aan zijn of haar zorg toe. Zowel u als de hulpverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.  Patienten/clientenrechten zijn vastgelegd in de WGBO Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Deze wet regelt de relatie tussen de client en de hulpverlener sinds 1 april 1995.  Minstens zo belangrijk als een wettelijke regeling is de houding van beide partijen. Het is van uw kant belangrijk aan te geven wat u wilt of verwacht.

Dossiervorming
Voor elke cliënt wordt een dossier aangelegd. U heeft altijd recht op inzage of een kopie (met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van uw behandelaar). Dit dossier wordt -na beëindiging van de behandeling- 15 jaar bewaard achter slot en grendel. Indien u dat wenst is het ook mogelijk een schriftelijk verzoek tot vernietiging in te dienen. Dan worden alle inhoudelijke gegevens vernietigd.

Privacy en Geheimhouding
Al het geen u binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet (WBP) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Daarnaast volgt PerContrasto de EU-regelgeving zoals vastgelegd is in de AVG. Alle gegevens die tijdens de gesprekken naar voren komen zijn vertrouwelijk. De behandelaar is verplicht tot geheimhouding. Aan buitenstaanders wordt alleen informatie verstrekt nadat u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Ook voor het opvragen van informatie bij collega’s hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Standaard wordt aan de huisarts en/of de verwijzer informatie over onderzoek en behandeling verstrekt, tenzij u dit nadrukkelijk weigert. Uw behandelaar kan informatie over uw behandeling in het kader van intervisie of supervisie delen met collega’s, tenzij u dit expliciet weigert.

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
Er is in Nederland in toenemende mate aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De overheid en beroepsgroepen stimuleren professionals om actief aandacht te besteden aan huiselijk geweld en kindermishandeling. Wilt u meer weten over dit onderwerp, download dan het PDF die door de Rijksoverheid in 2013 is opgesteld: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie 2013).

Beroepscode
De beroepscode voor psychologen is een belangrijke leidraad in mijn beroepsmatig handelen. Belangrijke waarden in mijn werkwijze zijn duidelijkheid en transparantie, en het zo goed mogelijk willen informeren van mensen over wat zij van therapie kunnen verwachten.

Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de behandeling of over mij hoop ik dat u dit met me bespreekt om er samen uit te proberen te komen. Indien het niet lukt het samen op een bevredigende manier op te lossen, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure  van het NVGZP (zie deze link voor klachtenregeling-NVGzP-voor-cliënten). In verband met de fusie van de NVGZP en het NIP kunt u vanaf 1 januari 2023, uw klacht indienen bij (zie deze link voor klachtenregeling NIP) : nip@klachtencompany.nl
U kunt ook een klacht indienen bij het BIG-register of het regionaal tuchtcollege.

Wilt u de BIG-registratie of AGB-code van een behandelaar controleren dan kunt u die opvragen bij de behandelaar, maar ook zelf opzoeken via AGB-code zoeken en BIG-registratie zoeken.