Kwaliteitsstatuut en Privacystatement

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een Kwaliteitsstatuut openbaar te maken (zie voor meer informatie hierover www.kwaliteitsstatuut.nl). U kunt het Kwaliteitsstatuut van Percontrasto middels deze link downloaden.

Privacystatement van Percontrasto
PerContrasto Praktijk voor Psychotherapie, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62118102, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Dit privacystatement legt uit hoe PerContrasto met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie PerContrasto persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. supervisanten
c. bezoekers van PerContrasto;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van PerContrasto
e. alle overige personen die met PerContrasto contact opnemen of van wie er persoonsgegevens worden verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
PerContrasto verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking
PerContrasto verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond
PerContrasto verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
PerContrasto kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies PerContrasto persoonsgegevens verwerken. Hiervoor heeft PerContrasto een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
PerContrasto deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. PerContrasto deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
PerContrasto geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt PerContrasto ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
PerContrasto bewaart persoonsgegevens en medische gegevens ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst.